آموزش کلاه مدل برگ

آموزش کلاه مدل برگ  توسط بانو افسانه در سایت مابانو

به اندازه دور سر فرد مورد نظر دانه سر  می اندازیم
سه سانت یکی زیر یکی رو می بافیم
بعد ٩تا رو یکی ژوته ویکی  زیریکی  برای پشت بافت همون جور که دانه ها دیده می شوند بافته می شود
رج دوم ٩تا رو یکی ژته سه تا زیریکی ژته
رج سوم نه تا رو  یکی ژته پنج تا زیر یکی ژته

رج چهارم نه تا رو یکی ژوته هفت تا زیر یکی ژته

رج پنجم نه تا رو یکی ژته نه تا زیریکی. ژته

رج ششم نه تا رو دوتا یکی هفت تا زیر دوتا یکی

رج هفتم سه تا رو سه زیر سه تا رو  دوتا یکی پنج تا رو دوتا یکی
رج هشتم سه رو یکی زیر یکی رو سه تا زیر  دوتا یکی سه تا زیر
رج نهم سه تا رو +یک دونه یکی زیر ء+ یک دونه دوتا یکی یکی زیر دوتا یکی
رج دهم سه تا از رو یکی از زیر +یک دونه  سه تا از رو + بک دونه یکی از رو
یازدهم  سه تا از رو یکی از زیر +یک دونه پنج تا از رو +یک دونه بک دونه از زیر
رج دوازدهم سه تا از رو یکی از زیر + یک دونه هفت تا از رو + یه دونه یکی از زیر
رج سیزده
سه تا از رو یکی از زیر + بک دونه و نه تا از رو + بک دونه یکی از رو
در اخر مثل کلاه های دیگر دانه ها رو جمع می کتیم
نقطه مهم. انجا که گفته شده ژوته برای اینه سوراخی در بافت نداشته باشیم دو پشت بافت دانه ژته رو یک پیچ داده بعد می بافیم
ودر در جایی که گفته شده +یک دونه از دانه  زیر  دانه بعدی براشته می شه که باز سوراخی دو بافت نباشه

آموزش کلاه مدل برگی

آموزش کلاه مدل برگی

13 comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *