بافت پیراهن دخترانه دو میل

بافت پیراهن دخترانه دو میل

ین مدل ازگردن بافته میشودبه اندازه دورگردن دانه سرمیندازیم +دانه های سجاف
بعد از۶رج رکن دانه های سجاف رکن هست ۶دانه ازروبرای سجاف ۳زیردورو۳زیردوروتاآخر ۶تاروبرای سجاف بعدی
رج سوم .۶رو یکی زیر یک ژته یکی زیریک ژته یکی زیردورو…تکرارازیکی زیریک ژته….
هر ۶رج اضافه میکنیم
بعد از ۵باراضافه کردن آستین هاراجدامیکنیم بافت جلو وپشت راادامه میدهیم
اگراندازه کوچک بود بیشتر ببافید بعدجداکنید
بعد آستین دوباراضافه کنید
بعد ساده بافته دوروهاراادامه دهید تااندازه لباس به دوسوم بلندی دامن باشد

بعد نقشه پایین رامیزنیم
فاصله بین دوروکه ساده بافته شده ازوسط سه دانه ازرومیبافیم دررج پشت هم ازرو
(رکن)دررج روسه دانه رکن میشود ۵دانه هرباراضافه میکنیم به رج روتادانه های ساده ماتمام شودوبه دوتاروبرسد
درآخر۶رج رکن میبافیم
برای جادگمه هم فاصله هاراانتخاب کنید وبه اندازه دگمه ایی که دارید جادگمه بازکنید

 

جادگمه به این صورت است که از۶دانه سجاف دودانه بافته دودانه کورمیکنید دوتابافته
رج بعد جایی که کورکردید دانه سرمی اندازید
شمامیتوانید این مدل بافت رادامن ببافید به همین روش

بافت پیراهن دخترانه دو میل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *