آغاز پادشاهی بلاش

آغاز پادشاهی بلاش از کانای داستان های شاهنامه در سایت مابانو شماره ۴۵ داستان شاهنامه پادشاهی بلاش پادشاهی بلاش پنج سال و دو ماه بود . بعد از یک ماه سوگواری ، موبدان آمدند و بلاش را بر تخت نشاندند. پهلوانی به نام سوفرای در زابل که از سرنوشت پیروز آگاه شد سپاهی عظیم آماده نبرد کرد و به بلاش […]

Read more

آغاز پادشاهی یزدگرد

آغاز پادشاهی یزدگرد از کانال داستان های شاهنامه  در سایت مابانو شماره ۴۴ داستان شاهنامه پادشاهی یزدگرد یزدگرد هجده سال پادشاهی کرد . وقتی بر تخت نشست پس از اندرز سران به‌راستی و درستی ، هجده سال سلطنت کرد تا اینکه روزگارش سررسید و پادشاهی را به پسرش هرمز سپرد زیرا او خردمند بود و پس از یک هفته درگذشت […]

Read more

پایان پادشاهی بهرام گور

پایان پادشاهی بهرام گور از کانال داستانهای شاهنامه فردوسی در سایت مابانو بخش سوم شماره ۴۳ مجموعه شاهنامه بزرگان که شاه را نیافتند ، تصمیم گرفتند که فرستاده‌ای نزد خاقان چین بفرستند تا به هر شکلی که می‌تواند ایران را از ویرانی نجات دهد .نرسی گفت : من خجالت می‌کشم که چنین چیزی از شاه بخواهم . موبدی به نام […]

Read more

پادشاهی بهرام گور

پادشاهی بهرام گور بخش دوم از شماره ۴۲ کانال داستانهای شاهنامه در سایت مابانو – روزی دیگر دوباره شاه به شکار رفت و به همراه خود بزرگان را هم برد . شاه بازی داشت به نام طغرل وقتی به دریا رسیدند و پرندگان را دیدند باز را پر دادند و او پرنده‌ای گرفت اما دیگر برنگشت . شاه ناراحت شد […]

Read more

پادشاهی بهرام گور

پادشاهی بهرام گور شماره ۴۲ از کانال داستانهای شاهنامه فردوسی در سایت مابانو پادشاهی بهرام گور شصت‌وسه سال بود . بهرام بر تخت نشست و عهد کرد که گرد ظلم و بیداد نگردد و به پرستش ایزد بپردازد و به فکر زیردستان باشد . پس به بزرگان هر کشوری نامه نوشت و گفت که باید همه از او فرمان‌برداری کنند […]

Read more

پادشاهی بهرام پسر شاپور

پادشاهی بهرام پسر شاپور شماره ۴۱ از مجموعه کانال داستانهای شاهنامه  فردوسی در سایت مابانو پادشاهی بهرام چهارده سال بود .بهرام مدتی به سوگواری پدر مشغول بود و سپس به‌جای او بر تخت نشست و به پند و اندرز سرداران پرداخت و آن‌ها را به نیکی نصیحت کرد . بعد از چهارده سال شاه بیمار شد و چون دختر داشت […]

Read more

پادشاهی ساسانیان

پادشاهی ساسانیان پادشاهی شاپور اردشیر پادشاهی شاپور سی سال و دو ماه بود . وقتی شاپور بر تخت نشست به همه گفت که همان رسم‌های اردشیر را اجرا می‌کند و از دهقان یک‌به‌سی مالیات می‌گیرد تا به کار لشکر بپردازد . وقتی خبر مرگ اردشیر به همه‌جا رسید از روم سپاهیانی از شهرهای قیدافه و پالونیه به‌سوی ایران روان شدند […]

Read more

پادشاهی ساسانیان

پادشاهی ساسانیان شماره ۳۹ از کانال داستانهای شاهنامه در سایت مابانو اردشیر بابکان پادشاهی اردشیر بابکان چهل سال و دو ماه بود . او در بغداد بر تخت نشست و سپاهش را به قسمت‌های مختلف می‌فرستاد تا اگر کسی سر دشمنی دارد سرش را به زیر آورند . پس‌ازآنکه اردوان کشته شد اردشیر با دختر او ازدواج کرد . دو […]

Read more

پادشاهی اشکانیان

پادشاهی اشکانیان شماره ۳۸ از کانال دستانهای شاهنامه در سایت مابانو پادشاهی اشکانیان دویست سال بود . بعد از مرگ اسکندر تمام بزرگانی که از نژاد آرش بودند ، پراکنده شدند و هرکدام به قسمتی از کشور قناعت نمودند و ملوک طوایف به وجود آمد . دویست سال بدین‌سان گذشت و بعد از اسکندر شاهان ملوک طوایف زیادی آمدند و […]

Read more

پادشاهی اسکندر

پادشاهی اسکندر شماره ۴ شماره ۳۷ از کانال داستانهای شاهنامه در سایت مابانو وقتی به هوای روشن رسیدند در دست یکی پر از یاقوت بود و دیگری پر از گوهر ناسوده و پشیمان بود که چرا کم برداشته است و پشیمان‌تر از همه آن‌کس بود که چیزی برنداشته بود . دو هفته آنجا ماندند و سپس لشکر حرکت کرد و […]

Read more
1 2 3 6