آغاز پادشاهی بلاش

آغاز پادشاهی بلاش از کانای داستان های شاهنامه در سایت مابانو شماره ۴۵ داستان شاهنامه پادشاهی بلاش پادشاهی بلاش پنج سال و دو ماه بود . بعد از یک ماه سوگواری ، موبدان آمدند و بلاش را بر تخت نشاندند. پهلوانی به نام سوفرای در زابل که از سرنوشت پیروز آگاه شد سپاهی عظیم آماده نبرد کرد و به بلاش […]

بیش‌تر بخوانید

آغاز پادشاهی یزدگرد

آغاز پادشاهی یزدگرد از کانال داستان های شاهنامه  در سایت مابانو شماره ۴۴ داستان شاهنامه پادشاهی یزدگرد یزدگرد هجده سال پادشاهی کرد . وقتی بر تخت نشست پس از اندرز سران به‌راستی و درستی ، هجده سال سلطنت کرد تا اینکه روزگارش سررسید و پادشاهی را به پسرش هرمز سپرد زیرا او خردمند بود و پس از یک هفته درگذشت […]

بیش‌تر بخوانید

پایان پادشاهی بهرام گور

پایان پادشاهی بهرام گور از کانال داستانهای شاهنامه فردوسی در سایت مابانو بخش سوم شماره ۴۳ مجموعه شاهنامه بزرگان که شاه را نیافتند ، تصمیم گرفتند که فرستاده‌ای نزد خاقان چین بفرستند تا به هر شکلی که می‌تواند ایران را از ویرانی نجات دهد .نرسی گفت : من خجالت می‌کشم که چنین چیزی از شاه بخواهم . موبدی به نام […]

بیش‌تر بخوانید

پادشاهی بهرام گور

پادشاهی بهرام گور بخش دوم از شماره ۴۲ کانال داستانهای شاهنامه در سایت مابانو – روزی دیگر دوباره شاه به شکار رفت و به همراه خود بزرگان را هم برد . شاه بازی داشت به نام طغرل وقتی به دریا رسیدند و پرندگان را دیدند باز را پر دادند و او پرنده‌ای گرفت اما دیگر برنگشت . شاه ناراحت شد […]

بیش‌تر بخوانید

پادشاهی بهرام گور

پادشاهی بهرام گور شماره ۴۲ از کانال داستانهای شاهنامه فردوسی در سایت مابانو پادشاهی بهرام گور شصت‌وسه سال بود . بهرام بر تخت نشست و عهد کرد که گرد ظلم و بیداد نگردد و به پرستش ایزد بپردازد و به فکر زیردستان باشد . پس به بزرگان هر کشوری نامه نوشت و گفت که باید همه از او فرمان‌برداری کنند […]

بیش‌تر بخوانید

پادشاهی بهرام پسر شاپور

پادشاهی بهرام پسر شاپور شماره ۴۱ از مجموعه کانال داستانهای شاهنامه  فردوسی در سایت مابانو پادشاهی بهرام چهارده سال بود .بهرام مدتی به سوگواری پدر مشغول بود و سپس به‌جای او بر تخت نشست و به پند و اندرز سرداران پرداخت و آن‌ها را به نیکی نصیحت کرد . بعد از چهارده سال شاه بیمار شد و چون دختر داشت […]

بیش‌تر بخوانید

پادشاهی ساسانیان

پادشاهی ساسانیان پادشاهی شاپور اردشیر پادشاهی شاپور سی سال و دو ماه بود . وقتی شاپور بر تخت نشست به همه گفت که همان رسم‌های اردشیر را اجرا می‌کند و از دهقان یک‌به‌سی مالیات می‌گیرد تا به کار لشکر بپردازد . وقتی خبر مرگ اردشیر به همه‌جا رسید از روم سپاهیانی از شهرهای قیدافه و پالونیه به‌سوی ایران روان شدند […]

بیش‌تر بخوانید

پادشاهی ساسانیان

پادشاهی ساسانیان شماره ۳۹ از کانال داستانهای شاهنامه در سایت مابانو اردشیر بابکان پادشاهی اردشیر بابکان چهل سال و دو ماه بود . او در بغداد بر تخت نشست و سپاهش را به قسمت‌های مختلف می‌فرستاد تا اگر کسی سر دشمنی دارد سرش را به زیر آورند . پس‌ازآنکه اردوان کشته شد اردشیر با دختر او ازدواج کرد . دو […]

بیش‌تر بخوانید

پادشاهی اشکانیان

پادشاهی اشکانیان شماره ۳۸ از کانال دستانهای شاهنامه در سایت مابانو پادشاهی اشکانیان دویست سال بود . بعد از مرگ اسکندر تمام بزرگانی که از نژاد آرش بودند ، پراکنده شدند و هرکدام به قسمتی از کشور قناعت نمودند و ملوک طوایف به وجود آمد . دویست سال بدین‌سان گذشت و بعد از اسکندر شاهان ملوک طوایف زیادی آمدند و […]

بیش‌تر بخوانید

پادشاهی اسکندر

پادشاهی اسکندر شماره ۴ شماره ۳۷ از کانال داستانهای شاهنامه در سایت مابانو وقتی به هوای روشن رسیدند در دست یکی پر از یاقوت بود و دیگری پر از گوهر ناسوده و پشیمان بود که چرا کم برداشته است و پشیمان‌تر از همه آن‌کس بود که چیزی برنداشته بود . دو هفته آنجا ماندند و سپس لشکر حرکت کرد و […]

بیش‌تر بخوانید
1 2 3 6