خانه ی بانو

 سخنی با شما خانه داری یک وظیفه نیست  یک شغل است  و همانند همه ی مشاغل دیگر نه تنها نباید مانع از حضور  فرد در اجتماع شود ، بلکه می بایست زمینه ساز و تقویت کننده نقش بارز فرد در یک جامعه سالم باشد. و همانند همه ی مشاغل مهم و کلیدی دیگر باید موقعیت اجتماعی تعریف شده داشته […]

Read more
1 542 543 544