آموزش بافت پاپوش

آموزش بافت پاپوش از کانال بافت نیکو بافت در سایت مابانو بافت این پاپوش از دور مچ با پنجاه دانه شروع میشود. دانه ها را حدود سه تا چهار سانت کشبافت یک زیر یک رو میبافیم. بعد از ان نوزده دانه اول را رکن میبافیم. ۱۲ دانه وسط را کور میکنیم ۱۹ دانه اخر راهم رکن میبافیم. رج برگشت  ۱۹ […]

بیش‌تر بخوانید

آموزش بافت پاپوش

آموزش بافت پاپوش ارسال از بانو آوش بخش دیباج در سایت مابانو این پاپوش رو سى دونه سر انداختم و بعداز حاشیه که میتونى به جاى کشباف رکن هم ببافبد ووقتى حاشیه رو بافتین اندازه پنج سانت از مدل که من بافتم با حتى ساده ببافید ٠ وبعد بافت رو سه قسمت مى کنید و دودقسمت رو د سنجاق یا […]

بیش‌تر بخوانید

آموزش بافت پاپوش

آموزش بافت پاپوش ارسال توسط بانو معصومه بخش دیباج سایت مابانو شروع تعداد ۳۷ دانه سر میاندازید وبافت را به ترتیب زیر ادامه میدهید رج اول: همه از زیر رج دوم: همه از زیر رج سوم:۱۸ دانه از زیر – ۱ دانه ژته – ۱ دانه از زیر – ۱ دانه ژته – ۱۸ دانه از زیر

بیش‌تر بخوانید