آموزش بافت پاپوش

آموزش بافت پاپوش از کانال بافت نیکو بافت در سایت مابانو بافت این پاپوش از دور مچ با پنجاه دانه شروع میشود. دانه ها را حدود سه تا چهار سانت کشبافت یک زیر یک رو میبافیم. بعد از ان نوزده دانه اول را رکن میبافیم. ۱۲ دانه وسط را کور میکنیم ۱۹ دانه اخر راهم رکن میبافیم. رج برگشت  ۱۹ […]

Read more

آموزش بافت پاپوش

آموزش بافت پاپوش ارسال از بانو آوش بخش دیباج در سایت مابانو این پاپوش رو سى دونه سر انداختم و بعداز حاشیه که میتونى به جاى کشباف رکن هم ببافبد ووقتى حاشیه رو بافتین اندازه پنج سانت از مدل که من بافتم با حتى ساده ببافید ٠ وبعد بافت رو سه قسمت مى کنید و دودقسمت رو د سنجاق یا […]

Read more

آموزش بافت پاپوش

آموزش بافت پاپوش ارسال توسط بانو معصومه بخش دیباج سایت مابانو شروع تعداد ۳۷ دانه سر میاندازید وبافت را به ترتیب زیر ادامه میدهید رج اول: همه از زیر رج دوم: همه از زیر رج سوم:۱۸ دانه از زیر – ۱ دانه ژته – ۱ دانه از زیر – ۱ دانه ژته – ۱۸ دانه از زیر

Read more