بافت شال زنانه

بافت شال زنانه توسط بانو نوشین کجویی بخش دیباج سایت مابانو قسمت جلوشال نسبت به ضخامت نختون دونه سر بندازید که بشه ۳۰ سانت من ۷۰ دونه سر انداختم که ۱۰ دونه اول رو رکن بافتم ۳ تا از رو ۱۰ تا از زیر ۳ تا رو ۱۸ از زیر ۳ تا رو ۱۰ زیر ۳ تا رو ۱۰ رکن  […]

Read more