بافت کلاه عروسکی

بافت کلاه عروسکی ب اندازه ی دور سر دونه سربندازین.تقریبا ۳الی۵سانت کشباف ۱زیر ۱رو بزنین. رج های بعد کشباف ساده بافیه.حدود ۵سانت هم ساده بافی کنین. رج بعدی هر ۱دونه ک میبافی ۲دونه اضافه کن.یعنی یکی درمیون دونه اضافه کن.تعداد دونه هات تقریبا ۲برابر میشه. این کار فقط در ۱رج صورت میگیره. رجهای بعدی بدون کم و زیاد ساده بافیه. […]

Read more

بافت کلاه عروسکی

بافت کلاه عروسکی توسط بانو آوش  مهربان و  دوستشون خانم روحی عزیز در بخش دیباج سایت مابانو ۸ دانه سر انداخته و یک رج ب رو ببافید بافت ما ساده بافی است و از رج بعد و همه ی رجهایی ک از زیر میبافیم اول رج با یک ژته شروع میکنیم . یک ژته . یک زیر . یک ژته […]

Read more