بافت کلاه چپ و راست

بافت کلاه چپ و راست از کانال بافتنی مریم توسط  بانو مریم ص در سایت مابانو برای این کلاه بعد از کشباف دو رج ساده میبافید، رج۳: در این رج تمام دونه ها جابجا میشن و جهت همه جابجایی ها به سمت چپ خواهد بود، پس سه دونه اول با سه دونه دوم، سه دونه سوم با سه دونه چهارم […]

Read more