تارت شکلاتی اوریو

تارت شکلاتی اوریو توسط بانو فهیمه بخش زیتون سایت مابانو تارت شکلاتی اوریو Oreo بیسکوییت اوریو۳۳۰ گرم(۳۲عدد) توت فرنگی ۳۰۰ گرم (۱۰عدد) کره ۱۱۰ گرم (۱/۲ پیمانه) خامه ۲۰۰ گرم شکلات شیری ۲۰۰ گرم شکلات تلخ ۱۰۰ گرم

Read more

تارت شکلاتی اوریو

تارت شکلاتی اوریو توسط بانو نسرین دوست هنرمند از بخش زیتون سایت مابانو تارت شکلاتی اوریو Oreo بیسکوییت اوریو۳۳۰ گرم(۳۲عدد) توت فرنگی ۳۰۰ گرم (۱۰عدد) کره ۱۱۰ گرم (۱/۲ پیمانه) خامه ۲۰۰ گرم شکلات شیری ۲۰۰ گرم شکلات تلخ ۱۰۰ گرم

Read more

تارت شکلاتی اوریو

تارت شکلاتی اوریو تارت شکلاتی اوریو اینبار با شکلات سفید توسط بانو نسرین دوست هنرمندم از بخش زیتون سایت مابانو بیسکوییت اوریو۳۳۰ گرم(۳۲عدد) توت فرنگی ۳۰۰ گرم (۱۰عدد) کره ۱۱۰ گرم (۱/۲ پیمانه) خامه ۲۰۰ گرم شکلات شیری ۲۰۰ گرم شکلات تلخ ۱۰۰ گرم

Read more

تارت شکلاتی اوریو

تارت شکلاتی اوریو  ارسال از بانو نسرین دوست هنرمندم بخش زیتون سایت مابانو بیسکوییت اوریو۳۳۰ گرم(۳۲عدد) توت فرنگی ۳۰۰ گرم (۱۰عدد) کره ۱۱۰ گرم (۱/۲ پیمانه) خامه ۲۰۰ گرم شکلات شیری ۲۰۰ گرم شکلات تلخ ۱۰۰ گرم

Read more