ساخت شمع وارمر دار

ساخت شمع وارمر دار توسط بانو  لیانا از کانال هنر آفرین در سایت مابانو شمعی به   پیش   روی    تو   گفتم که برکنم حاجت به شمع نیست که مهتاب خوشتراست سعدی * خواهی که   روشنت   شود   احوال    درد من درگیر  شمع   را  و ز   سر   تا   به   پا   بپرس سلمان ساوجی * اشک گرم و   آه   سرد و    روی زرد و […]

Read more