مونته سوری ۳ تا ۶ سال

مونته سوری ۳ تا ۶ سال از کانال کودک نابغه من در سایت مابانو همان روش ها را ادامه دهید. آموزش باید آزادانه، در طبیعت و زنده و همراه با بازی و شادی باشد. در زمینه جغرافیا یک کره جغرافی در این سن کمک بزرگی است. آگاهی کودک را پیرامون زمین، ستارگان، دریاچه و دریاها با این وسیله بالا ببریم. […]

Read more