مونته سوری ۶ تا ۸ سال

مونته سوری ۶ تا ۸ سال دوران فراگیری همکاری و آرامش و صلح. پس باید زبان دیگری فرا گیرد. اگر کودکی دوزبانه است، حال باید زبان سوم را یاد بگیرد. مرحله ی عبور از مواد و موجودات قابل لمس به دنیای خیال و مجردات. دوره حرکت به سوی اخلاق و زیرکی. صلح، همکاری، آرامش از درون ما و خانه ی […]

Read more