پادشاهی اسکندر

پادشاهی اسکندر شماره ۴ شماره ۳۷ از کانال داستانهای شاهنامه در سایت مابانو وقتی به هوای روشن رسیدند در دست یکی پر از یاقوت بود و دیگری پر از گوهر ناسوده و پشیمان بود که چرا کم برداشته است و پشیمان‌تر از همه آن‌کس بود که چیزی برنداشته بود . دو هفته آنجا ماندند و سپس لشکر حرکت کرد و […]

Read more

پادشاهی اسکندر

پادشاهی اسکندر شماره ۳ شماره ۳۷ از کانال داستانهای شاهنامه در سایت مابانو وقتی برهمن از آمدن اسکندر آگاه شد نامه‌ای نوشت و پس از آفرین خدا گفت : ای شاه تو جهان را زیر سلطه داری چرا به این خاک کوچک بی‌بها چشم دوخته‌ای ؟ اینجا پولی یافت نمی‌شود .نزد ما فقط شکیبایی و دانش است و اگر بخواهی […]

Read more

پادشاهی اسکندر

پادشاهی اسکندر شماره ۲ شماره ۳۷ از کانال داستانهای شاهنامه در سایت مابانو وقتی نامه اسکندر به فور رسید او ناراحت شد و جواب تندی به اسکندر داد و سر تسلیم در برابر او فرود نیاورد. پس اسکندر سپاهش را به‌سوی او حرکت داد اما چون راه خیلی دشوار بود ، گروهی از سپاه نزد قیصر رفتند و گفتند که […]

Read more

پادشاهی اسکندر

پادشاهی اسکندر شماره ۱ شماره ۳۷ ازکانال داستانهای شاهنامه در سایت مابانو پادشاهی اسکندر چهارده سال بود . در ابتدای این قسمت فردوسی ابتدا به سپاس خداوند می‌پردازد و بر محمد (ص) و علی (ع) درود می‌فرستد و سپس مدح محمود غزنوی را می‌گوید و به ادامه داستان می‌پردازد : اسکندر پس از بر تخت نشستن تا پنج سال باژ […]

Read more