پادشاهی بهرام پسر شاپور

پادشاهی بهرام پسر شاپور شماره ۴۱ از مجموعه کانال داستانهای شاهنامه  فردوسی در سایت مابانو پادشاهی بهرام چهارده سال بود .بهرام مدتی به سوگواری پدر مشغول بود و سپس به‌جای او بر تخت نشست و به پند و اندرز سرداران پرداخت و آن‌ها را به نیکی نصیحت کرد . بعد از چهارده سال شاه بیمار شد و چون دختر داشت […]

Read more