پایان پادشاهی بهرام گور

پایان پادشاهی بهرام گور از کانال داستانهای شاهنامه فردوسی در سایت مابانو بخش سوم شماره ۴۳ مجموعه شاهنامه بزرگان که شاه را نیافتند ، تصمیم گرفتند که فرستاده‌ای نزد خاقان چین بفرستند تا به هر شکلی که می‌تواند ایران را از ویرانی نجات دهد .نرسی گفت : من خجالت می‌کشم که چنین چیزی از شاه بخواهم . موبدی به نام […]

Read more

پادشاهی بهرام گور

پادشاهی بهرام گور بخش سوم از شماره ۴۲ کانال داستانهای شاهنامه در سایت مابانو بزرگان که شاه را نیافتند ، تصمیم گرفتند که فرستاده‌ای نزد خاقان چین بفرستند تا به هر شکلی که می‌تواند ایران را از ویرانی نجات دهد .نرسی گفت : من خجالت می‌کشم که چنین چیزی از شاه بخواهم . موبدی به نام همای را به نزد […]

Read more

پادشاهی بهرام گور

پادشاهی بهرام گور بخش دوم از شماره ۴۲ کانال داستانهای شاهنامه در سایت مابانو – روزی دیگر دوباره شاه به شکار رفت و به همراه خود بزرگان را هم برد . شاه بازی داشت به نام طغرل وقتی به دریا رسیدند و پرندگان را دیدند باز را پر دادند و او پرنده‌ای گرفت اما دیگر برنگشت . شاه ناراحت شد […]

Read more

پادشاهی بهرام گور

پادشاهی بهرام گور شماره ۴۲ از کانال داستانهای شاهنامه فردوسی در سایت مابانو پادشاهی بهرام گور شصت‌وسه سال بود . بهرام بر تخت نشست و عهد کرد که گرد ظلم و بیداد نگردد و به پرستش ایزد بپردازد و به فکر زیردستان باشد . پس به بزرگان هر کشوری نامه نوشت و گفت که باید همه از او فرمان‌برداری کنند […]

Read more