چیدمان میز یلدا

چیدمان میز یلدا چیدن میز میهمانی چیدمان میز هنگامى که میهمانى رسمى داریم بسیار مهم است و حسن سلیقه میزبان را مى رساند و در عین حال اشتهاى میهمانان را تحریک مى کند. لیوان ها: لیوان ها را بالای محل قرارگرفتن کارد و معمولاً به ترتیبی سر میز می گذارند که به راحتی برای نوشیدن در دسترس باشد. فرانسوی ها […]

Read more