آموزشها

آموزش تلگرام

اموزش تنظیمات تلگرام بخش سوم   گزینه بعدی chat setting می باشد در حقیقت این بخش برای کنترل دانلود اتوماتیک عکس ها و فایلهای صوتی می باشد  

به بالای صفحه بردن